Castellano | Català | Galego | Euskara | English | Français | Italiano | Deutsch | 中文 | Kirundi

videollama.me

Poritike y'amabanga

1. Ninde ashobora kuraba ibikuranga?

Grupo de cooperación TEDECO
Universidad Politécnica de Madrid
CIF: Q2818015F

Campus de Montegancedo s/n
28660, Boadilla del Monte
Madrid, España

legal@videollama.me

2. N'ibihe bikuranga dutororokanya?

  • Gutororokanya ibihe vy'ibikorwa ry'ikoranabuhanga
  • IP y'inkomoko na site muhererako
  • Umwidondoro wa navigateri ibisavye (Uwukoresha)
  • Inomero y'umuhora wo kwinjira na nimba 'ukwinjira nk'umuhinga

3. Ni kuki dukoresha ibikuranga?

  • Kugira dusansume ikoreshwa rya serevisi
  • Turisunga amategeko yo kubika ibikuranga
  • Gutora inyishu za serevise
  • Kunagura ubumenyi bw'uwukoresha

4. Abatahizi bahabwa canke barungikirwa

Hihwejwe kamere ya serevise, dukoresha inyubako meet.jit.si, twifashishije API yayo na comfigirasiyo disableThirdPartyRequests kugira ntikoreshe ubukurikirane bwa Google Analitycs isanzwe ariyo iviyuye

Mumaze kwinjira mumuhora muba muriko murakoresha sereveri zifise poritike ya https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/

Ubundi bubiko bw'amakuru buturuka kuri sereveri yacu butarinze gukoresha za CDN canke izindi sereveri

5. Cookies

Dukoresha Cookie yacu bwegu muriyo, tubika ibiharuro kabanga bibafasha kwinjira mu muhora mukoresheje ngendanwa zanyu, Ivyo bibafasha burigihe kuja ku muhora bitagoranye eka atanavyinshi bisabwe

Amavidewo akorwa hifashishijwe youtube-nocookie, bisigura ko atawundi muntu yokwabura kiretse umuhaye uburenganzira

Ntidukoresha izindi cookies, zaba izabwegu canke izabandi

Amategeko n'impusha vyanyene akazi

Imiyoboro yosen'ibiriko biboneka hisunzwe uruhusha GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE ruboneka ku buryo burambuye kuri:

LICENSE (github)